Avaluació

L’avaluació de la UDI ha de ser necessàriament contínua -permanent al llarg del procés- i formativa -amb l’objectius de retroalimentar el procés d’aprenentatge i ha d’estendre’s a tots els elements del currículum. Abasta tres grans àmbits: alumnat, professorat i centre.

  • Eficiència de la programació docent.
  • Procés d’aprenentatge de l’alumnat.
  • Inserció de la programació en el PEC (projecte educatiu del centre)

Les línies que segueixen a continuació es centraran en l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, deixant per a un altre moment i lloc l’avaluació dels altres elements del currículum.

 

Es poden utilitzar diferents instruments d’avaluació per a dur a bon fi l’avaluació dels aprenentatges efectuats per l’alumnat.

  • Qüestionaris de preguntes (exàmens clàssics).
  • Rúbriques i llistats de coteig.
  • Portafolis.
  • Avaluació entre iguals.

Una rúbrica per a avaluar la UDI:

CRITERI INDICADOR D’ÈXIT PUNTS
Insuficient (1) Regular (2) Bé (3) Excel·lent (4)
Treball cooperatiu No atén a la forma cooperativa de treballar Realitza el seu treball És responsable Ajuda els companys 10
Mural Mancances excessives Respecte a les normes formals del mural Inclou els continguts textuals i icònic requerits Presentació en forma esquemàtica 10
Presentació digital Aspecte formal deficient Presentació visual amb imatges i textos Agrupació de la informació de forma clara Imatges i textos expressats conceptualment 10
Exposició pública Ocupa l’espai amb seguretat To de veu audible Claredat de l’exposició Eloqüència de l’exposició 10
Línia del temps Eix base correcte Claredat formal de l’eix Informacions suficients (dates i imatges) Ús correcte dels colors 10
Mapa mental Esbós Claredat formal del mapa Correcció dels continguts escrits Realització requerida 10
Continguts conceptual Insuficients referències Referències suficients Imatges suficients correctament etiquetades Continguts textuals i gràfics requerits 10
Protagonistes històrics Escasses referències a agents històrics Referències suficients Protagonistes explicats Protagonistes explicats i imatges 10