Continguts

El currículum de l’àrea de Geografia i Història està organitzat a partir de quatre blocs de continguts, que no impliquen cap forma concreta de programació.

 • Bloc 1. Té caràcter metodològic i és comú als quatre cursos de l’ESO. Desplega procediments del coneixement científic i de maduració intel·lectiva en processos d’obtenció, processat, comprensió i exposició dels coneixements, així sobre procediments socials de treball.
 • Bloc 2. Es centra en l’estudi del medi físic de les activitats humanes. aborda la distribució i localització dels fenòmens geogràfics i la seua interacció amb la societat, a diferent escala.
 • Bloc 3. Es centra en l’estudi dels fenòmens humans com ara la demografia, l’activitat econòmica, els problemes mediambientals i l’organització política.
 • Bloc 4. Tracta dels processos i esdeveniments històrics més significatius. Es descriuen diversos models socials de la història, el processos de canvi i la interrelació de distints factors en ells.

 

La UDI que desenvoluparé és “Transformacions polítiques del món contemporani“, un contingut de 4t d’ESO. Amb ella es pretén abordar els continguts específics de l’àrea que giren al voltant dels aspectes polítics en una única unitat temàtica (arreplegats en el bloc 4).

 • De l’absolutisme al liberalisme.
 • Del liberalisme a la democràcia.
 • Les dictadures comunistes.
 • Les dictadures feixistes.
 • Espanya: de l’absolutisme a la democràcia.

 

El fil conductor conceptual pivota sobre el coneixement dels components històrics que giren al voltant de l’organització política i les diferents maneres d’organitzar-se els humans al llarg del temps. Suposa abordar:

 • Principis ideològics que sostenen cada model polític.
 • El respecte als drets de les persones i la justícia social.
 • La diferent organització institucional dels estats.
 • Les oposicions als sistemes i els processos de canvi.
 • Fites significatives i principals agents històrics.

 

Concretament en el Decret de currículum (Decret 87/2015) s’al·ludeix explícitament als continguts disciplinars següents:

 • Els canvis polítics en l’Antic Règim: absolutisme i parlamentarisme. El cas anglès.
 • La crisi de l’Antic Règim a França i Espanya.
 • Les idees de la Il·lustració i la seua influència en l’acció política i el canvi cultural.
 • Els canvis en el procés creatiu. Els moviments artístics a Europa als segles XVII i XVIII.
 • Noció d’interpretació històrica i explicació causal.
 • Noció de crisi. La crisi de l’Antic Règim i les revolucions liberal-burgeses en el segle XVIII: canvis polítics i socials.
 • Causes i conseqüències de la Revolució Francesa. Etapes de la revolució.
 • Noció d’interpretació històrica i explicació causal.
 • Les Revolucions liberals i la Restauració en el segle XIX a Europa i Amèrica: processos unificadors i independentistes. Els nacionalismes.
 • Interpretacions sobre el seu significat històric.
 • La Revolució Russa. Orígens. La influència del comunisme en la postguerra.
 • Noció de crisi: la crisi dels Estats liberals a Europa i la societat de masses.
 • El feixisme italià i el nazisme alemany: orígens i desenrotllament.
 • La II República a Espanya: els problemes polítics, socials i econòmics i l’obra reformadora. Els conflictes interns i la reacció als canvis.
 • Els orígens de la Guerra Civil Espanyola, les seues conseqüències i el context internacional.
 • La dictadura de Franco en Espanya: característiques, mecanismes de control, suports socials i oposició.
 • La crisi del franquisme: l’oposició política i moviments socials.
 • La transició política a Espanya: de la dictadura a la democràcia (1975-1982). L’acció social i el canvi polític: el pacte constitucional i la institucionalització de la democràcia.
 • Els desafiaments del procés de consolidació democràtica: desmantellament del règim de la dictadura, colpisme, terrorisme, crisi econòmica i tensions nacionalistes i socials.

 

Els continguts disciplinars de l’àrea van acompanyats de continguts de diferent naturalesa -procedimentals, metodològics o ètics, en definitiva, competencials- que s’han de posar en funcionament per a assolir eixos coneixements (definits en el bloc 1).

 • La cerca d’informació en suports i fonts diferents.
 • La comunicació oral i escrita del que s’ha aprés i la seua presentació pen formats diferents.
 • La presentació de tasques que impliquen l’adopció de decisions, la resolució de problemes, el pensament crític i la creativitat.
 • L’ús de les TICs.

 

Concretament en el Decret de currículum (Decret 87/2015) s’al·ludeix explícitament als continguts següents:

 • Definició de problemes i formulació d’hipòtesis.
 • Planificació d’una indagació.
 • Selecció i organització d’informació rellevant.
 • Interpretació de les fonts, dades i informacions.
 • Comunicació oral i escrita.
 • Ús d’eines informàtiques.
 • Tria d’informació sobre entorns professionals i acadèmics.
 • Participació en equips de treball.
 • Realització de manera eficaç de tasques i projectes.