Metodologia

L’aprenentatge competencial implica canvis metodològics profunds, en els procediments i en els recursos que es faran servir. Considere ineludible trencar amb l’ensenyament basat en la transmissió de continguts per a passar a un altre fonamentat en la construcció d’aprenentatges de molt diversa naturalesa. En aquest objectiu tenim al nostre abast metodologies molt útils.

1. Treball cooperatiu: Es tracta d’una metodologia que transforma la manera d’aprendre a partir de la creació de grups heterogenis d’estudiants que realitzen les tasques encomanades de manera diferent a la clàssica, a saber, el treball individual. Parteix del supòsit de que l’aprenentatge entre iguals és un poderosa eina que motiva a l’estudiant i el fa participar activament, desplegant els distints rols que assumeixen a dins del grup. Serveix de manera formidable per a fomentar l’autonomia individual alhora que el treball en equip, aprofitant les sinergies que es generen en un aprenentatge més eficient i profund. El treball cooperatiu permet desplegar les competències Aprendre a aprendre (CAA), Iniciativa i esperit creatiu (CSIEE) i Competències social i cívica (CSC).

2. Aprenentatge basat en projectes: És clau per a canviar l’objectiu de l’aprenentatge. A partir del tema que s’ha plantejat (en aquest cas les trasformacions polítiques del món contemporani) l’alumnat investiga sobre diferents escenaris temàtics. El resultat final podrà ser la realització d’un mural, una presentació, una exposició, un podcast o qualsevol altre producte tangible o actuació.

3. Aprenentatge servei: Entès com una modalitat de l’anterior que té com a objectiu realitzar una activitat per a la comunitat, en aquest cas una presentació audiovisual que es pot mostrar en la pantalla expositora del centre o exposar a un grup concret del centre.

 

Les tasques encomanades contemplaran diverses capacitats:

 • La cerca d’informació en suports i fonts diferents.
 • La comunicació oral i escrita del que s’ha aprés i la seua presentació en formats diferents.
 • La realització de tasques que impliquen l’adopció de decisions, la resolució de problemes, el pensament crític i la creativitat.
 • L’ús de les TICs.
 • La participació en grups de treball.

 

Els recursos didàctics seran variats i diversos. Es pretén abastar les diferents formes d’aprenentatge que tinga el nostre alumnat i que les tasques i activitats siguen suficientment riques i motivadores perquè l’aprenentatge es produisca amb èxit.

 • Presentacions del docent.
 • Podscast del docent.
 • Superació de fitxes en format hipertextual en el Web amb qüestionari de retroalimentació i progrés.
 • Gamificació mitjançant aplicacions com Kahoot, Socrative o Plickers.
 • Cumplimentació de mapes mentals i conceptuals.
 • Ús de recursos en el núvol.