Objectius

Els objectius de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) són, segons s’arreplega a l’article 11 del Reial Decret 1105/2014, els següents:

 1. Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els grups, exercitar-se en el diàleg consolidant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
 2. Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
 3. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
 4. Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
 5. Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.
 6. Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència.
 7. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 8. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si n’hi ha, en la llengua cooficial de la comunitat autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
 9. Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.
 10. Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.
 11. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, consolidar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.
 12. Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.

El currículum de l’ESO té com a finalitats, segons el Decret 87/2015:

 1. Adquirir [l’alumnat] els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic.
 2. Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenrotllament personal i integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa.
 3. Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si es menor d’edat, sobre el progres acadèmic i la proposta d’itineraris educatius mes adequats per a cada alumne o alumna.
 4. Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.
 5. Desenrotllar bones practiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacifica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.
 6. Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacifica de conflictes i la prevenció de la violència de genere.
 7. Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.
 8. Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.
 9. Desenrotllar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la practica de l’educació inclusiva en l’aula.
 10. Basar la practica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en l’avaluació de la propia practica docent.
 11. Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències.
 12. Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

La àrea de coneixements de la geografia i la història facilita el coneixement de la dimensió social del ser humà des d’una perspectiva crítica i ètica. Aporta una perspectiva global i integradora de la realitat social tant en la seua dimensió espacial com temporal. Aborda els problemes socials i planteja valors que l’alumnat haurà d’afrontar com a ciutadà: la convivència democràtica, la cooperació, el respecte als altres i l’ús sostenible dels espais i recursos naturals.

La geografia, com a forma de coneixement, estudia la diferenciació de l’espai geogràfic i la interacció entre la societat i el medi natural, evidenciant una doble realitat que explica les transformacions dels espais i regions:

 • Les estratègies, interessos i projectes de les persones i dels grups socials en l’ espai.
 • Les interaccions entre els fenòmens naturals i les activitats humanes.

La geografia aporta també una sensibilització cap al valor dels paisatges i l’ús i conservació dels recursos ambientals per a aconseguir un desenvolupament sostenible i just.

La història contribueix a crear marcs de pensament que permeten comprendre la dimensió temporal i causal dels fenòmens històrics, facilitant entendre la complexitat de l’experiència humana. És una construcció sotmesa a reinterpretació contínua del passat, no sols perquè apareixen noves evidències, sinó perquè es formulen preguntes diferents. Posa l’estudiant front a

 • Els interessos, les creences i els projectes d’individualitats i grups socials en contextos històrics diferents.
 • Els processos de canvi i continuïtats del passat i present.

La història ajuda també a reflexionar sobre la realitat social i a valorar el patrimoni històric i la diversitat cultural.